روز گذشته شرکت‌های متعددی طی انتشار اطلاعیه‌های مختلف سهامداران را نسبت هریک از مراحل فرآیند افزایش سرمایه خود مطلع کردند که در ادامه به تشریح جزئیات چندی از این اطلاعیه‌ها پرداخته شده است

 

 

 

به گزارش نبض بورس، افزایش سرمایه یکی از راه‌های تامین مالی به منظور توسعه و گسترش و بهبود عملکرد مالی یک شرکت است. این فرآیند برای سهامداران نیز بسیار حائز اهمیت است. امروز نیز اطلاعیه‌های متعددی در خصوص هر یک از مراحل افزایش سرمایه در سامانه کدال منتشر شده است که در این گزارش به تشریح جزئیات چندی از این اطلاعیه‌ها پرداخته ایم

اعلامیه پذیره نویسی عمومی  لوتوس

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ و صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان از مبلغ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال، تعداد ۸,۹۲۸,۱۸۵,۰۱۷ سهم با توجه به حق تقدم استفاده شده توسط سهامداران فعلی، و با عنایت به انقضای مهلت استفاده از حق تقدم مذکور برای تحقق افزایش سرمایه بدین وسیله تعداد ۷۱,۸۱۴,۹۸۳ سهم ۱۰۰۰ ریالی برای پذیره نویسی عمومی عرضه میگردد.
مهلت پذیره نویسی عمومی از تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۷ لغایت تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۱  شده  است.

اظهارنظر حسابرس در خصوص افزایش سرمایه ۷۷ درصدی شفارا

اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی افزایش سرمایه مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ هیئت مدیره شرکت مبنی بر لزوم افزایش سرمایه شرکت پتروشیمی فارابی از مبلغ ۲,۶۳۰,۴۶۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۴,۶۵۰,۴۶۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی به منظور تامین هزینه‌های اجرای پروژه پساب صنعتی و تامین سرمایه درگردش مورد نیاز جهت تهیه بخشی از مواد اولیه مصرفی ارائه گردید.

اعلامیه پذیره نویسی عمومی غگز

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده ۱۴۰۱/۰۶/۰۶ با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت گز سکه   از مبلغ ۴۹,۱۹۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۳۸۹,۱۹۰ میلیون ریال، تعداد ۲۰۸,۶۳۲,۵۲۷ سهم با توجه به حق تقدم استفاده شده توسط سهامداران فعلی، و با عنایت به انقضای مهلت استفاده از حق تقدم مذکور برای تحقق افزایش سرمایه بدین وسیله تعداد ۱۳۱,۳۶۷,۴۷۳ سهم ۱۰۰۰ ریالی برای پذیره نویسی عمومی عرضه میگردد.
مهلت پذیره نویسی عمومی از تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ لغایت تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۲ شده  است.

صدور مجوز افزایش سرمایه ۳۰ درصدی بترانس

تقاضای افزایش سرمایه و انتشار سهام جدید شرکت ایران ترانسفو  (سهامی عام) در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس رسیدگی انجام شده، مواردی حاکی از مغایرت با قوانین و مقرّرات مربوط در انتشار سهام ملاحظه نگردیده و افزایش سرمایه با مشخّصات زیر و با رعایت قوانین و مقرّرات مربوطه، از نظر این سازمان بلامانع می‌باشد.
سرمایه فعلی:      ۳۶,۴۰۲,۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰   ریال
تعداد سهام قابل انتشار:      ۱۱,۰۹۷,۲۴۴,۰۰۰ سهم
ارزش اسمی هر سهم:      ۱,۰۰۰  ریال
مبلغ افزایش سرمایه:    ۱۱,۰۹۷,۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰  ریال
منبع تأمین افزایش سرمایه:    ۱۱,۰۹۷,۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰  ریال از محل سود انباشته.
موضوع افزایش سرمایه:    تأمین سرمایه در گردش و جلوگیری از خروج نقدینگی در راستای استفاده از معافیت مالیاتی موضوع بند “ف” تبصره ۲ قانون بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۱

صدور مجوز افزایش سرمایه ۲۱۵ درصدی نمرینو

تقاضای افزایش سرمایه و انتشار سهام جدید شرکت کارخانجات ایران مرینوس  (سهامی عام) در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس رسیدگی انجام شده، مواردی حاکی از مغایرت با قوانین و مقرّرات مربوط در انتشار سهام ملاحظه نگردیده و افزایش سرمایه با مشخّصات زیر و با رعایت قوانین و مقرّرات مربوطه، از نظر این سازمان بلامانع می‌باشد.
سرمایه فعلی:      ۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   ریال
تعداد سهام قابل انتشار:      ۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰ سهم
ارزش اسمی هر سهم:      ۱,۰۰۰  ریال
مبلغ افزایش سرمایه:    ۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  ریال
منبع تأمین افزایش سرمایه:    ۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی،۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  ریال از محل سود انباشته.
موضوع افزایش سرمایه:    اصلاح ساختار مالی

صدور مجوز افزایش سرمایه ۳۸ درصدی خاهن

تقاضای افزایش سرمایه و انتشار سهام جدید شرکت آهنگری تراکتور سازی ایران  (سهامی عام) در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس رسیدگی انجام شده، مواردی حاکی از مغایرت با قوانین و مقرّرات مربوط در انتشار سهام ملاحظه نگردیده و افزایش سرمایه با مشخّصات زیر و با رعایت قوانین و مقرّرات مربوطه، از نظر این سازمان بلامانع می‌باشد.
سرمایه فعلی:      ۱۴,۴۱۸,۶۰۶,۷۵۰,۰۰۰   ریال
تعداد سهام قابل انتشار:      ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم
ارزش اسمی هر سهم:      ۱,۰۰۰  ریال
مبلغ افزایش سرمایه:    ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  ریال
منبع تأمین افزایش سرمایه:    ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  ریال از محل سود انباشته.
موضوع افزایش سرمایه:    اصلاح ساختار مالی و تامین سرمایه در گردش

ثبت افزایش سرمایه ۶۰ درصدی هجرت

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۹  افزایش سرمایۀ شرکت پخش هجرت از مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۱,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ ۶۰۰۰۰۰ میلیون ریال) در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است.

آگهی ثبت افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی وکبهمن

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۹  افزایش سرمایۀ شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن از مبلغ ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (از محل سود انباشته مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰ میلیون ریال) در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۷ در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است.

پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه کباده

گزارش توجیهی هیئت مدیره به منظور پیشنهادافزایش سرمایه شرکت تهیه و تولید خاک نسوز استقلال آباده  از مبلغ ۴۳۸,۳۹۰ ریال به مبلغ ۷۴۵,۲۶۲ ریال از محل سود انباشته به منظور اصلاح ساختار مالی که در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۷ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده است.

برچسب‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *