به اطلاععموم متقاضیان مشمول و حائز شرایط می رساند در راستای ابلاغقانونحمایت از خانواده و جوانی جمعیت در
تاریخ
۱۹/۰۸/۱۴۰۰از سوی مجلس شورای اسلامی، شرکت ایران خودرو برای مادرانی که فرزند دوم و مابعد آنها پس از تاریخ
قانون مذکور متولد شده
اند، امکان ثبتنام یکدستگاه از محصولات ایران خودرو را به قیمت مصوب فراهم نموده است.
در صورتیکه تعداد متقاضیان مشمول در این بخشنامه، بیشاز ظرفیت شرایط فروش باشد، تخصیص خودرو در قالب قرعهکشی
صورت میپذیرد و در غیر این صورت، برای تمامی مادران مشمول که شرایط آنها به تایید سازمانهای ذیربط برسند، امکان واریز
وجه میسر خواهد گردید.

همچنین به اطلاع میرساند قرعهکشی این بخشنامهبصورت همزمان بابخشنامه مشابه
(فروش فوقالعاده مرحلهسیوششم)، انجام
می
شود و اطلاعات منتخبین طرح مذکور به سازمان ثبت احوال ارسال میگردد، تا پس از شناسایی مادران حائز شرایط، امکان واریز
وجه برای ایشان میسر گردد.

نکته
۱:قیمت خودروها، قطعی بوده و موعد تحویل محصولات این بخشنامه حداکثر۳ماهه میباشد .
نکته
۲:نمایندگان محترم میبایست این بخشنامه را برای اطلاع بیشترمتقاضیانحائز شرایط،در محل رؤیتهموطنانقرار دهند.
نکته
۳:قبل از قرعه کشی، متقاضیان مشمولهیچگونه وجهی واریز نخواهد نمود.
تاریخ شروع و مهلت ثبت نام:
طرح فروش
فوق العاده(با موعد تحویل۳ماهه) برخی محصولاتشرکت ایران خودروویژه قانون حمایت از خانواده و جووانی جمعیوت،
(
در صورت لزومبا روش قرعه کشی)،مطابق جدولانتهای بخشنامهاز روزسه شنبهمورخ۳۰/۰۱/۱۴۰۱شروع و تا پایان روزپنج شونبه
مورخ
۰۱/۰۲/۱۴۰۱ادامه خواهد داشت.
مطابق با بخشنامه شماره
۴۲۴۹دریافت کد کاربری و کلمه عبور قبل از ثبت نام در سایت فروش اینترنتی از الزامات ثبت نوام میباشود.
لذا بدیهی است در صورت عدم دریافت کد کاربری و کلمه عبور،
امکان ثبت نام میسر نخواهد بود.

مراحل ثبت نام تا واریز وجه:
مرحله اول :متقاضی، باثبتکد کاربری و کلمه عبور خود، به صفحه ثبت نام خود وارد می شود.

مرحله دوم: متقاضی محترم می بایست، موضوع زمان تولد فرزند دوم یا مابعد، پس از تاریخ
۱۹/۰۸/۱۴۰۰را تأیید و پذیرش تبعات ناشی
از عدم ثبت اطلاعات صحیح را تعهد نماید .

مرحله سوم:در پایان فرآیند ثبت نامو انتخاب خودرو،به متقاضی(مادرمشمول طرح)،کد پیگیری اختصاص داده میشود.

مرحلهچهارم:در صورت لزوممراسم قرعه کشیپس از پایان مهلت ثبتنام وبا حضور مراجع نظارتی برگزار میگردد.

مرحلهپنجم:ارسال فهرست منتخبین قرعه کشی(مادرانمشمول طرح) حداکثر
۳روز پس از پایان قرعهکشی جهت استعلام از
مراجع ذیربط
.
مرحله ششم:اعلاممنتخبینقرعه کشی(مادران مشمول طرح،)حداکثر
۳روز پسازپاسخ دریافتی از مراجع ذیصلاح، ازطریق سایت
فروش اینترنتی و
یاارسال پیامک( .متقاضیمیبایست باورود به سایت، ازنتیجه قرعه کشیانتخاب یا عدم انتخابمطلع گردد)
مرحلههفتم:فرد منتخبو تأییدشده، میبایستظرف مهلت
۳روزوجهکاملخودرو را از طریق سایت فروش اینترنتی ایران خودرو به
آدرس:
esale.ikco.irواریز نمایند . در صورت عدم واریز وجه،ثبت نام متقاضی کان لم یکن تلقیمیگردد.
نکته
۱:مغایرت در شرایط احراز خریدار ( شرایط عمومی و اختصاصی ) در صورت مشاهده هرگونهدر هرمرحله تا قبل از تحویل
خودرو، ثبت نام متقاضی کان لم یکن تلقی می
شود و وجه مشتری حداکثر ظرف مدت۲۰روز به شمارهحساب و یاشبای معرفی شده،
مسترد می
گردد وهیچگونه مسئولیتی از بابت تحویل خودرو متوجه شرکت نخواهد بود.
نکته
۲:در این بخشنامه از زمان واریز وجه تا تحویل خودرو سود مشارکت و انصراف پرداخت نخواهد شد.
شرایط عمومی بخشنامه:
۱
.به هر کد ملی فقط یک دستگاه خودرو تعلق میگیرد.در صورت ثبت نام، انتخاب و واریزوجه در این بخشنامه، در قرعهکشی
بخشنامه همزمان و بخشنامه های بعدی، شرکت داده نمی
شود .
۲
.انتقال امتیاز و حقوق ناشی از انتخاب شدن در قرعه کشی به اشخاص ثالث ممنوع میباشد.
۳
.شماره تلفن همراه معرفی شده باید به نام فرد متقاضی باشد.
۴
.فرد انتخاب شده، میبایست در مرحله واریز وجه، جهت انتخاب کد نمایندگی مطابق با استان محل سکونت (آدرس و کدپستی)
اقدام نماید.

۵
.گارانتی خودرو پس از۵ماه از زمان تحویل در صورت عدم مراجعه به نمایندگی برای دریافت سرویس اولیه باطل میگردد و در
مراجعه به نمایندگی کارکرد حداقل
۱۰۰۰کیلومتری خودرونیز الزامی است.
۶
.امکان صلحدر قراردادوجود ندارد.
۷
.خودروی قابلارائهازطریقاینبخشنامه،ازآخرین استاندارد زیست محیطیومقرراتاعلامشدهوحاکمبرکشور در زمان
تحویل
خودرو،برخوردارخواهدبود.

شرایط اختصاصیبخشنامه:
۱
.مشمولین این طرح فقط مجاز به ثبت نام دریکی از شرکتهای خودروسازی میباشد.
۲
.تحویل خودرو بر اساس اولویت بندی تعیین شده در قرعه کشی و سایر ضوابط ابلاغی کمیته خودرو خواهد بود.
۳
.انتخاب رنگ خودرو پس از اعلام اسامی منتخبین و توسط مشتری درمرحلهواریز وجه صورت خواهد گرفت.
۴
.خودروی ثبت نامی،از بیمهشخص ثالثبرابر آخرین سقف قانونی ابلاغ شده در زمان تحویل خودرو برخوردار خواهد بودو در
صورت افزایش قیمت بیمه شخص ثالث
، مشتری متعهد به پرداخت مابهالتفاوت میباشد.
۵
.اعلام تولد فرزند دوم یا مابعد، پس از تاریخ۱۹/۰۸/۱۴۰۰وصحت کلیه اطلاعات درج شده خصوصا ً کد ملی،آدرس وکدپستی بر
عهده متقاضی می
باشد و در صورت تغییر یا اشتباه در اطلاعات ارائه شده،کلیه تبعاتاحتمالیناشی از آن مانندتاخیر در تحویل و
عدم شماره گذاری خودرو برعهده
متقاضیمیباشد.
نکته:
باتوجهبهدستورالعملهایصادرهتوسطپلیسراهورناجامبنیبرثبتوبروزرسانیاطلاعاتفردیوآدرسمشتریاندر
سامانه
شماره گذاری(سخا)،درصورتیکهمشتریدرسامانهمذکورفاقداطلاعاتفردیوسکونتیبودهویابیشترازیکسال
از
آخرینتاریخبروزرسانیاطلاعات فردیونشانیمحلسکونتگذشتهباشد،مشتریمحترممیبایستبامراجعهبهسامانه
سخا
به آدرسhttps://sakha.epolice.irنسبتبهبروزرسانیویا ثبتآخریناطلاعاتخوداقدامنمودهوپسازتائیدتوسط
اداره
پستتصویرنشانیثبتشدهدرسامانهسخارابهنمایندگیمحلثبتنامخود تحویلنماید.لازمبهذکراستتازمانیکه
برگه
احرازسکونتتوسطمشتریبهنمایندگیارائهنگرددویااطلاعاتموردنیازشماره گذاریبهدرستیارائهنشده باشد،
خودرو پلاک نمی گردد.
همچنینعلاوهبراینکهسودتاخیردرتحویلناشیازعدمشمارهگذاریبهآنانتعلقنخواهدگرفت،
هزینه
پارکینگونگهداریخودروازایشان دریافتخواهدشد.
۶
.معادل قرارداد، در مندرج ضوابط برابر خودرو تحویل در احتمالی تاخیر هرگونه بروز صورت در۳۶سالیانه درصد
(
۳درصد ماهانه)، خسارت تاخیر به صورت روز شمار محاسبه و مطابق ضوابط قابل پرداخت خواهد بود.
۷
.امکان انصراف ازثبت نام تا قبل از پایان مهلت ثبت نام از طریق سایت و میز کار(پنل کاربری)میسر بودهو لیکن پس ازواریز وجه،
مشتری به هیچ عنوان حق انصراف ندارد.

۸
.سامانه پیام کوتاه شرکت ایران خودرو به شماره۳۰۰۰۹۶۴۴۰میباشد وتمامیپیامکهای ارسالی از طریق شماره مذکور صورت
خواهد گرفت.

۹
.این بخشنامه بر مبنای مجوز صادره در بند۳صورتجلسه۶۵کمیته محترم خودرو شماره۱۸۳۲۸/۴۰۰مورخ۱۵/۰۹/۱۴۰۰تنظیم
گردیده است

۱۰
.شماره تلفن مرکز تماس ایران خودرو برایپاسخگویی در حین ثبت نام۲۷۲۷۲۷۸۲۰۲۱می باشد.

 

ویژگیها و تجهیزاتخودروهای فوق در سایت ایران خودرو معرفی شده است(کلیک کنید)
نکته
۱:در صورت افزایشمبلغبیمه، مالیات و سایر الزامات قانونی،مشتری متعهد به پرداخت مابه التفاوت می باشد.
نکته
۲:متقاضیان خرید محصولات ایران خودروصرفا ً از طریق سایت فروش اینترنتی این شرکت به آدرسesale.ikco.irاقدام نمایند و از ثبتنام در سایت
های غیر معتبر و با آدرس مشابه، پرهیز نمایند.

نکته
۳:اشتراک طلایی اختیارییک ستاره پلاسبهصورت پیش فرض انتخاب شده است، در صورتیکه مشتری تمایل به تغییر در سطح اشتراک طلایی یا حذف آن
را داشته باشد می
تواندازمرحله واریز وجه تا قبل از تخصیص خودرواقدام نماید. متقاضیان محترم میتوانندضمن مطالعه ویژگیها و مزایای سطوح مختلف
اشتراک
طلائی در سایت امداد خودرو (به آدرس:WWW.۰۹۶۴۴۰.COM)،ضمن برخورداری از حداکثر تخفیفات لحاظ شده،با آگاهی کامل نسبت به انتخاب
اشتراک
طلائی به صورت نقدی یا اقساطی بدون بهره در هنگام تکمیل وجه، اقدام نمایند .(خدمات عمومی اشتراک طلایی ، پیوست بخشنامه می باشد)
ز
مان فعال سازی این بخشنامه بر روی سایتesale.ikco.ir
روز
سهشنبه۳۰/۰۱/۱۱۴۰می باشد

برچسب‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.